Usługi realizowane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "DROBUD" S.A.


 • budowa nowych dróg, ulic, chodników, placów i parkingów,
 • remonty bieżące, kapitalne i modernizacje istniejących dróg i ulic,
 • wykonywanie robót ziemnych,
 • produkcja mieszanek mineralno-asfaltowych,
 • produkcja betonów towarowych,
 • usługi sprzętowe i transportowe,
 • usługi laboratoryjne,
 • roboty budowlano-montażowe,
 • budowa sieci i przyłączy wodociągowych,
 • budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych,
 • budowa sieci i przyłączy gazowych,
 • budowa oświetlenia,
 • iluminacja obiektów,
 • badania techniczne i pomiary,
 • badania laboratoryjne gruntów, podbudowy betonowych oraz kruszyw,
 • badania wypełniaczy,
 • badania analizy kruszyw,
 • badania nawierzchni,
 • badania mieszanek mineralno-asfaltowych,
 • opracowania recept dla mieszanek mineralno-asfaltowych wg PN-EN,
 • oceny stanu konstrukcji nawierzchni i badania rozpoznawcze,
 • kompleksowego nadzoru nad wytwórniami mieszanek asfaltowych,
 • wykonywanie projektów technicznych,
 • opiniowanie dokumentacji projektowych pod względem technologicznym,
 • doradztwo materiałowe i technologiczne.