Przetarg nieograniczony

na dostawę i montaż fabrycznie nowej instalacji zasilania pyłem węglowym


ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” S.A. ogłasza przetarg nieograniczony, nieobjęty ustawą Prawo zamówień publicznych na dostawę i montaż fabrycznie nowej instalacji zasilania pyłem węglowym współpracującej z istniejącą wytwórnią mas bitumicznych o wydajności do 100 ton/h wraz z wykonaniem robót budowlanych niezbędnych do uruchomienia nowej instalacji zasilania pyłem węglowym, w związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie innowacji technologicznej w procesie wytwarzania mas bitumicznych w Golinie celem rozpoczęcia produkcji nowego rodzaju mieszanki oraz poprawy efektywności ekonomicznej i ekologicznej całego procesu” w ramach Osi Priorytetowej 1 „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”, Działanie 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu”, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.